Иск, предявен на 4 март 2021 г. — Европейски парламент/Европейска комисия

(Дело C-137/21)

Език на производството: английски

Страни

Ищец: Европейски парламент (представители: P. López-Carceller, J. Rodrigues, S. Alonso de León)

Ответник: Европейска комисия

Ищецът иска от Съда

да приеме за установено, че като не е приела делегиран акт по член 7, буква е) от Регламент 2018/18061 , Комисията е нарушила Договора,

да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

В подкрепа на иска ищецът изтъква едно-единствено правно основание, а именно нарушение на Договорите.

Според Парламента, Комисията е имала задължение да приеме делегиран акт по член 7, буква е) от Регламент 2018/1806.1. С резолюция от 22 октомври 2020 г. Парламентът е приканил Комисията да приеме въпросния акт. След като до 22 декември 2020 г. Комисията не е приела делегирания акт, Парламентът решил за предяви иск за установяване на неправомерно бездействие на основание член 265 ДФЕС.

____________

1     Регламент (ЕС) 2018/1806 на Европейския парламент и на Съвета от 14 ноември 2018 година за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване (ОВ L 303, 2018 г., стр. 39).