Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein hallinto-oikeus (Soome) 19. jaanuaril 2017 – Tietosuojavaltuutettu

(kohtuasi C-25/17)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein hallinto-oikeus

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Tietosuojavaltuutettu

Menetluses osales: Jehovan todistajat – uskonnollinen yhdyskunta

Eelotsuse küsimused

Kas direktiivi 95/46/EÜ1 artikli 3 lõike 2 kahes taandes ette nähtud kohaldamisala erandeid tuleb tõlgendada nii, et isikuandmete kogumine ja muu töötlemine, mida usuorganisatsiooni liikmed teevad ukselt uksele toimuva kuulutustöö käigus, ei kuulu selle direktiivi kohaldamisalasse? Millise tähenduse direktiivi tõlgendamisel võib omistada ühelt poolt asjaolule, et kuulutustöö, mille käigus andmeid kogutakse, organiseerijaks on usuorganisatsioon ja selle kogudused, ning teiselt poolt sellele, et samal ajal on tegemist usuorganisatsiooni liikmete isikliku usu praktiseerimisega?

Kas direktiivi 95/46/EÜ artikli 2 punkti c tähenduses isikuandmete kataloogi mõistet tuleb põhjendustes 26 ja 27 öeldut arvestades tõlgendada nii, et eelkirjeldatud ukselt uksele toimuva kuulutustöö käigus manuaalselt kogutavate isikuandmete kogum (nimi, aadress ja muud võimalikud isikut puudutavad andmed ning tema omadused)

a)    ei kujuta endast sellist isikuandmete kataloogi põhjusel, et sellega ei ole seotud Soome isikuandmeseaduse tähenduses konkreetset kartoteeki või loetelu või nendega võrdsustatavat otsingut võimaldavat süsteemi; või

b)    kujutab endast sellist isikuandmete kataloogi põhjusel, et andmete hulgast saab nende kasutusotstarvet arvestades Soome isikuandmeseaduse tähenduses tegelikult lihtsalt ja ülemääraseid kulutusi tegemata otsida hilisemaks kasutamiseks vajalikke andmeid?

Kas direktiivi 95/46/EÜ artikli 2 punkti d fraasi „kes määrab üksi või koos teistega kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid“ tuleb tõlgendada nii, et usuorganisatsiooni, kes korraldab tegevust, mille käigus kogutakse isikuandmeid (muu hulgas jagades kuulutustöö tegijate vahel tegevuspiirkondi ning pidades registrit inimestest, kes ei soovi kuulutustöö tegijate külastusi), saab seoses selle liikmete poolt tehtava isikuandmete töötlemisega lugeda vastutavaks töötlejaks, kuigi organisatsiooni enda sõnul on vaid konkreetsel kuulutustöö tegijal juurdepääs tema poolt üles märgitud andmetele?

Kas nimetatud punkti d tuleb tõlgendada nii, et usuorganisatsiooni saab käsitada vastutava töötlejana vaid siis, kui organisatsioon teeb andmete kogumiseks muid konkreetseid toiminguid nagu käskude ja kirjalike juhiste andmine, või piisab sellest, et organisatsioonil loetakse olevat tegelikult õigus oma liikmete tegevust juhtida?

Kolmandale ja neljandale küsimusele on vaja vastata üksnes siis, kui esimesele ja teisele küsimusele antud vastuste kohaselt kuulub direktiiv kohaldamisele. Neljandale küsimusele on vaja vastata üksnes siis, kui kolmanda küsimuse põhjal ei saa välistada võimalust, et usuorganisatsiooni suhtes tuleb kohaldada direktiivi artikli 2 punkti d.

____________

1     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (ELT 1995, L 281, lk 31, ELT eriväljaanne 13/15, lk 355)