Begäran om förhandsavgörande framställd av Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Polen) den 23 mars 2021 – K.D. mot Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A

(Mål C-208/21)

Rättegångsspråk: polska

Hänskjutande domstol

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie (Distriktsdomstolen för Warszawa-Wola, Warszawa, Polen)

Parter i det nationella målet

Sökande: K.D.

Svarande: Towarzystwo Ubezpieczeń Ż S.A.

Tolkningsfrågor

Ska artikel 3.1 jämförd med artikel 2 d i direktiv 2005/291 tolkas så, att betydelsen av begreppet otillbörlig affärsmetod i den mening som avses i direktivet endast gäller omständigheter som har samband med innehållet i avtalet och hur produkten presenteras för konsumenten, eller ska detta begrepp förstås så att det även omfattar en sådan situation när den näringsidkare som har utvecklat en produkt utformar ett standardavtal på ett vilseledande sätt, när detta standardavtal ligger till grund för ett försäljningserbjudande som har gjorts av en annan näringsidkare och därför inte har något direkt samband med marknadsföringen av produkten?

Om den första frågan besvaras jakande, är då den näringsidkare som kan hållas ansvarig för en otillbörlig affärsmetod gentemot konsumenten enligt direktiv 2005/292 den näringsidkare som på ett vilseledande sätt har utformat standardavtalet, eller är det den näringsidkare som på grundval av detta standardavtal presenterar produkten för konsumenten och är direkt ansvarig för saluföringen av produkten, eller ska båda näringsidkarna anses vara ansvariga enligt direktiv 2005/29?

Utgör artikel 3.1 i direktiv 2005/29 hinder för nationell lagstiftning (eller en tolkning av nationell lagstiftning) enligt vilken konsumenten har rätt att yrka ogiltigförklaring vid en nationell domstol av ett befintligt avtal med en näringsidkare om ömsesidig återbetalning av förmåner, när konsumentens viljeyttring att ingå avtalet har gjorts under inflytande av en otillbörlig affärsmetod som tillämpats av näringsidkaren?

För det fall den tredje frågan besvaras jakande, ska direktiv 93/13 anses vara den lämpliga rättsliga grunden för att bedöma en näringsidkarens beteende, som i relation med konsumenten använder ett otydligt och obegripligt standardavtal, och ska kravet på att avtalsvillkor alltid ska vara klart och begripligt formulerade enligt artikel 5 i direktiv 93/13 i detta sammanhang tolkas så, att ett avtalsvillkor, i ett försäkringsavtal med en kapitalförsäkringsfond, som inte har förhandlats individuellt med konsumenten och som inte uttryckligen anger omfattningen av placeringsrisken under försäkringsavtalets löptid, utan endast föreskriver att en del av den ursprungliga premien och de löpande premierna som betalats kan gå förlorade om försäkringen sägs upp före utgången av ansvarstiden, uppfyller detta krav?

____________

1     Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/29/EG av den 11 maj 2005 om otillbörliga affärsmetoder som tillämpas av näringsidkare gentemot konsumenter på den inre marknaden och om ändring av rådets direktiv 84/450/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG, 98/27/EG och 2002/65/EG samt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2006/2004 (direktiv om otillbörliga affärsmetoder) (EUT L 149, 2005, s. 22).

2 Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal, EGT L 95, 1993, s.29.