Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 1 marca 2011 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour constitutionnelle - Belgia) - Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier przeciwko Conseil des ministres

(Sprawa C-236/09)1

(Odesłanie prejudycjalne - Prawa podstawowe - Zwalczanie dyskryminacji - Równe traktowanie kobiet i mężczyzn - Dostęp do towarów i usług oraz dostarczanie towarów i usług - Składki i świadczenia ubezpieczeniowe - Czynniki aktuarialne - Uwzględnienie jako czynnika kryterium płci w celu oceny ryzyka ubezpieczeniowego - Prywatne umowy ubezpieczenia na życie - Dyrektywa 2004/113/WE - Artykuł 5 ust. 2 - Wyjątek nieograniczony czasowo - Karta praw podstawowych Unii Europejskiej - Artykuły 21 i 23 - Nieważność)

Język postępowania: francuski

Sąd krajowy

Cour constitutionnelle

Strony w postępowaniu przed sądem krajowym

Strona skarżąca: Association Belge des Consommateurs Test-Achats ASBL, Yann van Vugt, Charles Basselier

Strona pozwana: Conseil des ministres

Przedmiot

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym - Cour constitutionnelle (Belgia) - Ważność art. 5 ust. 2 dyrektywy Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług (Dz.U. L 373, s. 37) - Użycie płci jako czynnika decydującego przy ocenie ryzyka i przy obliczaniu składek i świadczeń ubezpieczeniowych na podstawie danych aktuarialnych i statystycznych, odpowiednich i dokładnych - Umowy ubezpieczenia na życie - Dopuszczalność i uzasadnienie różnicy w traktowaniu?

Sentencja

Artykuł 5 ust. 2 dyrektywy Rady 2004/113/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania mężczyzn i kobiet w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług jest nieważny ze skutkiem od dnia 21 grudnia 2012 r.

____________

1 - Dz.U. C 205 z 29.8.2009.