ROZSUDEK SOUDU PRO VEŘEJNOU SLUŽBU (druhého senátu)

18. října 2007

Věc F-112/06

Erika Krčová

v.

Soudní dvůr Evropských společenství

„Veřejná služba – Úředník ve zkušební době – Článek 34 služebního řádu – Propuštění úředníka ve zkušební době – Posuzovací pravomoc – Povinnost uvést odůvodnění – Povinnost řádné péče – Zásada řádné správy“

Předmět: Žaloba, podaná na základě článků 236 ES a 152 AE, kterou se E. Krčová domáhá zrušení rozhodnutí Soudního dvora ze dne 17. října 2005 o jejím propuštění na konci zkušební doby, a pokud to bude nezbytné, zrušení rozhodnutí Soudního dvora ze dne 16. září 2005 o druhém prodloužení její zkušební doby na dobu dvou měsíců, od 1. srpna 2005, jakož i její třetí zprávy o zkušební době ze dne 12. září 2005, ve které bylo stanoveno, že orgánu oprávněnému ke jmenování nelze navrhnout její jmenování.

Rozhodnutí: Žaloba se zamítá. Každý účastník řízení ponese vlastní náklady řízení.

Shrnutí

1.      Úředníci – Přijetí – Zkušební doba – Zpráva na konci zkušební doby – Opožděné vyhotovení

(Služební řád, článek 34)

2.      Úředníci – Přijetí – Zkušební doba – Předmět – Podmínky průběhu

(Služební řád, článek 34)

3.      Úředníci – Přijetí – Zkušební doba – Posouzení výsledků

(Služební řád, článek 34)

4.      Úředníci – Přijetí – Zkušební doba – Negativní hodnocení schopností dotyčné osoby – Prodloužení zkušební doby a nové přidělení

(Služební řád, článek 34)

1.      Pokud mohl úředník ve zkušební době uplatnit své stanovisko k posouzením obsaženým v jeho zprávě o zkušební době, nemůže její opožděné vyhotovení nebo opožděné stanovisko zpravodajského výboru, ať je tato nesrovnalost vzhledem k požadavkům uvedeným v článku 34 služebního řádu jakkoli politováníhodná, zpochybnit její platnost nebo případně platnost rozhodnutí o propuštění.

(viz bod 35)

Odkazy:

Soudní dvůr: 8. října 1981, Tither v. Komise, 175/80, Recueil, s. 2345, bod 13; 25. března 1982, Munk v. Komise, 98/81, Recueil, s. 1155, bod 8

Soud prvního stupně: 1. dubna 1992, Kupka-Floridi v. HSV, T‑26/91, Recueil, s. II‑1615, bod 20; 5. března 1997, Rozand-Lambiotte v. Komise, T‑96/95, Recueil FP, s. I‑A‑35 a II‑97, bod 68; 21. září 1999, Trigari-Venturin v. Překladatelské středisko, T‑98/98, Recueil FP, s. I‑A‑159 a II‑821, bod 74

2.      Ačkoli zkušební doba uvedená v článku 34 služebního řádu nemůže být postavena na roveň době vzdělávání, musí být nicméně dotyčná osoba schopná během této doby prokázat své schopnosti. Tato podmínka odpovídá požadavkům řádné správy a rovného zacházení, jakož i povinnosti řádné péče, která odráží rovnost vzájemných práv a povinností, které služební řád vytvořil ve vztazích mezi veřejným orgánem a zaměstnanci veřejné služby. V praxi znamená, že úředníkovi ve zkušební době musejí být poskytnuty nejen přiměřené hmotné pracovní podmínky, ale podle povahy jím vykonávaných funkcí i vhodné pokyny a rady, aby byl schopen přizpůsobit se specifickým požadavkům jím zastávaného pracovního místa.

(viz bod 48)

Odkazy:

Soudní dvůr: 12. prosince 1956, Mirossevich v. Vysoký úřad, 10/55, Recueil, s. 365, 387 a další; 15. května 1985, Patrinos v. HSV, 3/84, Recueil, s. 1421, body 20 a 21

Soud prvního stupně: Kupka-Floridi v. HSV, uvedený výše, bod 44; 30. listopadu 1994, Correia v. Komise, T‑568/93, Recueil FP, s. I‑A‑271 a II‑857, bod 34; Rozand-Lambiotte v. Komise, uvedený výše, bod 95; 27. června 2002, Tralli v. ECB, T‑373/00, T‑27/01, T‑56/01 a T‑69/01, Recueil FP, s. I‑A‑97 a II‑453, bod 69

3.      Správa disponuje rozsáhlou pravomocí, pokud jde o posouzení schopností a výkonu úředníka ve zkušební době s ohledem na služební zájem. Soudu tedy nepřísluší, aby posouzení orgánů nahrazoval svým posouzením, pokud jde o výsledek zkušební doby a schopnosti kandidáta na konečné jmenování ve veřejné službě Společenství, jelikož se jeho přezkum omezuje na zjištění, zda neexistuje zjevně nesprávné posouzení nebo zneužití pravomoci.

(viz bod 62)

Odkazy:

Soudní dvůr: Munk v. Komise, uvedený výše, bod 16; 17. listopadu 1983, Tréfois v. Soudní dvůr, 290/82, Recueil, s. 3751, bod 29; 5. dubna 1984, Alvarez v. Parlament, 347/82, Recueil, s. 1847, bod 16; Patrinos v. HSV, uvedený výše, bod 25; 13. prosince 1989, Patrinos v. HSV, C‑17/88, Recueil, s. 4249, bod 33

Soud prvního stupně: Kupka-Floridi v. HSV, uvedený výše, bod 52; Rozand-Lambiotte v. Komise, uvedený výše, bod 112; Tralli v. ECB, uvedený výše, bod 76

4.      Postup podle článku 34 služebního řádu nedává úředníkovi ve zkušební době příležitost vyslovit se k rozhodnutí, které má být přijato jako důsledek negativního charakteru zprávy o zkušební době, která se jej týká. Krom toho z čl. 34 odst. 3 třetího pododstavce služebního řádu nijak nevyplývá, že pokud úředník ve zkušební době svou prací dostatečně neprokázal, že je vhodné jej jmenovat úředníkem, má orgán oprávněný ke jmenování povinnost prodloužit mu jeho zkušební dobu a přeřadit jej do jiného oddělení. Použití výrazu „za výjimečných okolností“ v uvedeném ustanovení naopak jasně ukazuje, že tento orgán disponuje širokou posuzovací pravomocí k tomu, aby podle skutečností projednávaného případu a konkrétních okolností stanovil, v jaké situaci je prodloužení zkušební doby žádoucí. V případě prodloužení zkušební doby to platí tím spíše, pokud jde o samotné nové přidělení, které je nastíněno jako pouhá možnost, přičemž celková délka zkušební doby nemůže podle čtvrtého odstavce stejného článku za žádných okolností přesáhnout patnáct měsíců.

(viz body 75 a 77)

Odkazy:

Soudní dvůr: 12. července 1973, Di Pillo v. Komise, 10/72 a 47/72, Recueil, s. 763, bod 16