Skarga wniesiona w dniu 17 grudnia 2009 r. - Bennett i in. przeciwko OHIM

(Sprawa F-102/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Kelly-Marie Bennett (Mutxamel, Hiszpania) i inni (przedstawiciel: adwokat L. Levi)

Strona pozwana: Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze stwierdzenie nieważności decyzji o rozwiązaniu umów o pracę skarżących na postawie klauzuli rozwiązania związanej ze zdaniem konkursu otwartego ze specjalizacją w zakresie własności przemysłowej. Po drugie zadośćuczynienie za krzywdę doznaną przez skarżących.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji o rozwiązaniu umów o pracę skarżących z dnia 12 marca 2009 r.;

w razie potrzeby stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 9 października 2009 r., doręczonej tego samego dnia, o oddaleniu zażaleń wniesionych przez skarżących w dniu 12 czerwca 2009 r.;

w konsekwencji zobowiązanie strony pozwanej do i) wypłaty skarżącym tytułem odszkodowania wynagrodzenia za okres pomiędzy wejściem w życie wypowiedzenia ich umów a datą przywrócenia ich do pracy w wyniku stwierdzenia nieważności podjętych decyzji i ii) odtworzenia ścieżki kariery każdego skarżącego wstrzymanej niezgodnie z prawem przez decyzje o rozwiązaniu ich umów; gdyby przywrócenie skarżących do pracy powodowało znaczne trudności praktyczne lub wydawało się środkiem nieproporcjonalnym w porównaniu z sytuacją osób trzecich, zasądzenie od strony pozwanej godziwego odszkodowania pieniężnego za niezgodne z prawem rozwiązanie umów skarżących. Takie odszkodowanie powinno w szczególności uwzględniać nie tylko stratę wynagrodzenia w przeszłości, ale także poważne widoki skarżących na pozostanie w służbie OHIM do wieku emerytalnego w ramach umowy na czas - całkowicie - nieokreślony oraz na rozwój ich kariery;

posiłkowo stwierdzenie nieważności decyzji o rozwiązaniu umów skarżących w zakresie, w jakim nie został ustalony okres wypowiedzenia z uwzględnieniem wszystkich lat służby każdego ze skarżących w ramach OHIM;

zasądzenie od strony pozwanej wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia z tytułu szkody i krzywdy, oszacowanych ex aequo et bono na 85 tys. EUR dla każdego skarżącego;

obciążenie Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego kosztami postępowania.

____________