Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 4ης Ιουνίου 2009 - Locchi κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-78/08)1

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Ο πρόεδρος του τρίτου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως κατόπιν φιλικού διακανονισμού.

____________

1 - EE C 301 της 22.11.2008, σ. 66.