Rozsudek Soudního dvora (pátého senátu) ze dne 5. listopadu 2014 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Centrale Raad van Beroep - Nizozemsko) – O. Tümer v. Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

(Věc C-311/13)1

„Ochrana zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele – Směrnice 80/987/EHS – Zaměstnanec, který je státním příslušníkem třetí země a není držitelem platného povolení k pobytu – Nepřiznání nároku na odškodnění v případě platební neschopnosti“

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Centrale Raad van Beroep

Účastníci původního řízení

Navrhovatel: O. Tümer

Odpůrkyně: Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Výrok

Ustanovení směrnice Rady 80/987/EHS ze dne 20. října 1980 o ochraně zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/74/ES ze dne 23. září 2002, musí být vykládána v tom smyslu, že brání takové vnitrostátní právní úpravě týkající se ochrany zaměstnanců v případě platební neschopnosti zaměstnavatele, jako je právní úprava dotčená ve věci v původním řízení, podle níž státní příslušník třetí země, který v dotčeném členském státě pobývá neoprávněně, není považován za zaměstnance, který by mohl uplatňovat nárok na odškodnění v případě platební neschopnosti v souvislosti zejména s nesplacenými mzdovými pohledávkami v případě platební neschopnosti zaměstnavatele, třebaže je tento státní příslušník třetí země kvalifikován na základě ustanovení občanského práva tohoto členského státu jako „zaměstnanec“, který má nárok na odměnu, jež může být předmětem žaloby proti jeho zaměstnavateli u vnitrostátních soudů.

____________

1 Úř. věst. C 250, 31.8.2013.