Prasība, kas celta 2010. gada 19. maijā - Lebedef/Komisija

(lieta F-33/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburga) (pārstāvis - F. Frabetti, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasītāja karjeras attīstības ziņojuma par laika posmu no 2005. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 31. decembrim, kas tika sagatavots pēc tam, kad Civildienesta tiesa to atcēla ar spriedumu lietā F-36/07, atcelšana

Prasītāja prasījumi:

atcelt prasītāja karjeras attīstības ziņojumu par laika posmu no 2005. gada 1. janvāra līdz 2005. gada 31. decembrim, kas tika sagatavots pēc tam, kad Civildienesta tiesa to atcēla ar 2008. gada 7. maija spriedumu lietā F-36/07 Lebedef/Komisija;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________