Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landesverwaltungsgericht Steiermark (Itävalta) on esittänyt 13.4.2021 – Porr Bau GmbH v. Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

(asia C-238/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landesverwaltungsgericht Steiermark

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Porr Bau GmbH

Vastapuolena oleva viranomainen: Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko 19.11.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY1 6 artiklan 1 kohta esteenä kansalliselle säännöstölle, jonka mukaan jätteeksi luokittelu päättyy vasta, kun jätteet tai olemassa olevat aineet tai niistä saadut aineet käytetään suoraan korvaamaan raaka-aineet tai ensisijaisista raaka-aineista saadut tuotteet tai ne valmistellaan uudelleenkäyttöön?

Jos kysymykseen 1 vastataan kieltävästi,

onko 19.11.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan 1 kohta esteenä kansalliselle säännöstölle, jonka mukaan jätteeksi luokittelu voi päättyä kaivumateriaalin osalta aikaisintaan raaka-aineiden tai ensisijaisista raaka-aineista valmistettujen tuotteiden korvaamisella?

Jos kysymykseen 1 ja/tai 2 vastataan kieltävästi,

onko 19.11.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY 6 artiklan 1 kohta esteenä kansalliselle säännöstölle, jossa säädetään, että kaivumateriaalin jätteeksi luokittelu ei voi päättyä, jos muodollisia kriteereitä (erityisesti tallennusvelvollisuus ja asiakirjojen laatimista koskeva velvollisuus), joilla ei ole toteutettuihin toimenpiteisiin mitään vaikutusta ympäristön kannalta, ei noudateta tai ei noudateta täysimääräisesti, vaikka kaivumateriaali jää todistettavasti aiotun konkreettisen käyttötarkoituksen osalta noudatettavien raja-arvojen (laatuluokat) alapuolelle?

____________

1 Jätteistä ja tiettyjen direktiivien kumoamisesta 19.11.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/98/EY (EUVL 2008, L 312, s. 3).