Domstolens dom (Fjerde Afdeling) af 17. oktober 2013 – Michael Schwarz mod Stadt Bochum (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Verwaltungsgericht Gelsenkirchen – Tyskland)

(Sag C-291/12) 1

(Præjudiciel forelæggelse – område med frihed, sikkerhed og retfærdighed – biometrisk pas – fingeraftryk – forordning (EF) nr. 2252/2004 – artikel 1, stk. 2 – gyldighed – hjemmel – procedure for vedtagelse – artikel 7 og 8 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder – ret til respekt for privatliv – ret til beskyttelse af personoplysninger – proportionalitet)

Processprog: tysk

Den forelæggende ret

Verwaltungsgericht Gelsenkirchen

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Michael Schwarz

Sagsøgt: Stadt Bochum

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse – Verwaltungsgericht Gelsenkirchen – gyldigheden af artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder (EUT L 385, s. 1), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 444/2009 af 28. maj 2009 (EUF L 142, s. 1), som berigtiget (EUT L 188, s. 127), i betragtning af artikel 8 i chartret om grundlæggende rettigheder og artikel 8 i konventionen til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder – en persons ret til at få udstedt et pas, uden at hans fingeraftryk registreres

Konklusion

Gennemgangen af det forelagte spørgsmål har intet frembragt, der kan rejse tvivl om gyldigheden af artikel 1, stk. 2, i Rådets forordning (EF) nr. 2252/2004 af 13. december 2004 om standarder for sikkerhedselementer og biometriske identifikatorer i pas og rejsedokumenter, som medlemsstaterne udsteder, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 444/2009 af 6. maj 2009.

____________

1 EUT C 272 af 8.9.2012.