Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα)της 2ας Δεκεμβρίου 2008Baniel-Kubinova κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

(Υπόθεση F-131/07) 1

(Υπαλληλική υπόθεση - ΄Εκτακτοι υπάλληλοι και επικουρικοί υπάλληλοι διορισθέντες ως δόκιμοι υπάλληλοι - Άρθρο 10 του παραρτήματος VII του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως - Δικαίωμα ημερήσιας αποζημιώσεως μετά την καταβολή μέρους της αποζημιώσεως εγκαταστάσεως)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες: Barbora Baniel-Kubinova (Alzingen, Λουξεμβούργο) και δεκατρείς άλλοι υπάλληλοι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (εκπρόσωποι: S. Orlandi, J.-N. Louis και E. Marchal, δικηγόροι)

Καθού: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (εκπρόσωποι: R. Ignătescu και S. Seyr)

Αντικείμενο

Ακύρωση σειράς αποφάσεων της ΑΔΑ του Κοινοβουλίου περί μη χορηγήσεως στους προσφεύγοντες της ημερήσιας αποζημιώσεως που προβλέπει το άρθρο 10 του παραρτήματος VII του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή.

Έκαστος διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

____________

1 - EE C 183 της 19.7.2008, σ. 32.