Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Landgericht Trier (Γερμανία) την 1η Αυγούστου 2016 – Verband Sozialer Wettbawerb e.V. κατά Tofu Town.com GmbH

(Υπόθεση C-422/16)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Αιτούν δικαστήριο

Landgericht Trier

Διάδικοι στην υπόθεση της κύριας δίκης

Ενάγoν: Verband Sozialer Wettbawerb e.V.

Εναγομένη: Tofu Town.com GmbH

Προδικαστικά ερωτήματα

Μπορεί το άρθρο 78, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) 1308/2013 1 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου (στο εξής: κανονισμός 1308/2013), να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι οι ορισμοί, ονομασίες και ονομασίες πωλήσεως του παραρτήματος VII δεν απαιτείται να πληρούν τις αντίστοιχες απαιτήσεις του εν λόγω παραρτήματος σε περίπτωση που οι εν λόγω ορισμοί, ονομασίες και ονομασίες πωλήσεως συμπληρώνονται με πρόσθετες διευκρινιστικές και/ή περιγραφικές ενδείξεις (όπως, επί παραδείγματι, «βούτυρο από τόφου» για αμιγώς φυτικό προϊόν);

    Έχει το παράρτημα VII, μέρος III, σημείο 1, του κανονισμού 1308/2013 την έννοια ότι ως «γάλα» νοείται αποκλειστικά το προϊόν της φυσιολογικής εκκρίσεως των γαλακτοφόρων αδένων θηλαστικών, το οποίο λαμβάνεται με μία ή περισσότερες αμέλξεις, χωρίς οποιαδήποτε προσθήκη ή αφαίρεση, ή επιτρέπεται η χρησιμοποίηση του όρου «γάλα» ―ενδεχομένως με την προσθήκη επεξηγηματικών όρων όπως, επί παραδείγματι, «γάλα σόγιας»― επίσης και για φυτικά (ολικώς χορτοφαγικά) προϊόντα κατά τη διάθεσή τους στην αγορά;

Έχει το παράρτημα VII, μέρος III, σημείο 2, επί του άρθρου 78 του κανονισμού 1308/2013 την έννοια ότι οι εκεί, υπό στοιχείο α΄, λεπτομερώς παρατιθέμενες ονομασίες, όπως ιδίως «ορός γάλακτος», «κρέμα γάλακτος», «βούτυρο», «βουτυρόγαλα», «τυρί», «γιαούρτι» ή ο όρος «αφρόκρεμα» κ.λπ., χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς για γαλακτοκομικά προϊόντα ή είναι δυνατό να εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παραρτήματος VII, μέρος III, σημείο 2, του κανονισμού 1308/2013 επίσης και αμιγώς φυτικά και/ή ολικώς χορτοφαγικά προϊόντα τα οποία έχουν παρασκευαστεί χωρίς (ζωϊκό) γάλα;

____________

1 EE L 347, σ. 671.