Apelācijas sūdzība, ko 2022. gada 28. martā Eiropas Komisija iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta paplašinātā sastāvā) 2022. gada 19. janvāra spriedumu lietā T-610/19 Deutsche Telekom AG/Eiropas Komisija

(Lieta C-221/22 P)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvji: D. Calleja Crespo, B. Martenczuk, N. Khan, P. Rossi, L. Wildpanner)

Otra lietas dalībniece: Deutsche Telekom AG

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas 2022. gada 19. janvāra spriedumu lietā T-610/19, ciktāl ar to ir apmierināta Deutsche Telekom AG prasība;

pašai lemt par neizlemtajiem tiesību strīda jautājumiem, vai,

pakārtoti, nodot tiesību strīdu, ciktāl tas vēl nav izlemts, jaunai izskatīšanai Vispārējai tiesai;

piespriest Deutsche Telekom AG atlīdzināt visus šajā tiesvedībā un tiesvedībā Vispārējā tiesā radušos tiesāšanās izdevumus.

Apelācijas sūdzības pamati un būtiskie argumenti

Šī apelācijas sūdzība, kurai Eiropas Komisija piešķir principiālu nozīmi LESD 266. panta interpretācijā un piemērošanā, būtībā ir par Komisijai uzlikto pienākumu uzrēķināt procentus konkurences tiesību jomā piemērojamajam naudas sodam tā atmaksas gadījumā. Saskaņā ar Komisijas lēmumu Deutsche Telekom AG saistībā ar dominējošā stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu atbilstoši LESD 102. pantam bija provizoriski jāsamaksā naudas sods, kuru Eiropas Savienības Vispārējā tiesa tomēr vēlāk samazināja 1 . Šobrīd Komisija vēršas pret tai ar pārsūdzēto Vispārējās tiesas spriedumu uzlikto pienākumu par atmaksājamo naudas soda daļu maksāt nokavējuma procentus ar sankcijas raksturu Printeos judikatūras 2 izpratnē.

Ar savu pirmo apelācijas sūdzības pamatu Komisija norāda, ka Vispārējā tiesa esot pieļāvusi tiesību kļūdu, uzskatot, ka, pamatojoties uz LESD 266. pantu, gadījumā, ja konkurences tiesību jomā uzliktais naudas sods ar tiesas nolēmumu tiek samazināts, Komisijai ir absolūts un beznosacījuma pienākums no naudas soda provizoriskās samaksas dienas maksāt nokavējuma procentus ar sankcijas raksturu.

Šajā ziņā Komisija it īpaši norāda:

Vispārējā tiesa esot nepamatoti konstatējusi, ka Komisija ir pārkāpusi LESD 266. pantu, nesamaksājot nokavējuma procentus Deutschen Telekom AG prasītajā apmērā (pirmā apelācijas sūdzības pamata pirmā daļa).

Pārsūdzētais spriedums esot pretrunā Savienības tiesu judikatūrai pirms sprieduma Komisija/Printeos (pirmā apelācijas sūdzības pamata otrā daļa).

Turklāt procentus, kas tiek maksāti saistībā ar spriedumu īstenošanu, reglamentējot atvasinātās Savienības tiesības un Vispārējai tiesai esot bijis jāpiemēro šīs atvasinātās Savienības tiesības, vai arī jāatzīst atvasinātās Savienības tiesības par spēkā neesošām (pirmā apelācijas sūdzības pamata trešā daļa).

Prasības par zaudējumu atlīdzību atbilstoši LESD 340. pantam priekšnosacījumi neesot iestājušies, tā ka Vispārējā tiesa esot pieļāvusi tiesību kļūdu, piespriežot nokavējuma procentu maksājumus kā zaudējumu atlīdzību (pirmā apelācijas sūdzības pamata ceturtā daļa).

Spriedumu ex tunc iedarbība neizraisot to, ka nokavējuma procenti būtu maksājami no naudas soda provizoriskās samaksas brīža, ko ir veicis attiecīgais uzņēmums (pirmā apelācijas sūdzības pamata piektā daļa).

Nokavējuma procentu samaksa pārsūdzētā sprieduma izpratnē esot pretēja naudas sodu atturošajai iedarbībai (pirmā apelācijas sūdzības pamata sestā daļa).

Ar savu otro apelācijas sūdzības pamatu Komisija tās pirmā apelācijas sūdzības pamata noraidījuma gadījumā norāda, ka Vispārējā tiesa esot pieļāvusi tiesību kļūdu, uzskatot, ka Komisijas maksājamā procentu likme atbilst Eiropas Centrālās bankas refinansēšanas procentu likmei, palielinot to par trīsarpus procentpunktiem, pēc analoģijas ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 1268/2012 1 83. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

____________

1 2018. gada 13. decembra spriedums Deutsche Telekom/Komisija (T-827/14, EU:T:2018:930).

1 2021. gada 20. janvāra spriedums Komisija/Printeos (C-301/19 P, EU:C:2021:39).

1 Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1268/2012 (2012. gada 29. oktobris) par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, piemērošanas noteikumiem (OV 2012, L 362, 1. lpp.).