Sag anlagt den 8. februar 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-17/12)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om, at Kommissionen tilpligtes at betale erstatning for den skade, som sagsøgeren mener at have lidt som følge af den langstrakte procedure vedrørende anerkendelse af, at den sygdom, som han led af, var alvorlig

Sagsøgerens påstande

Den afgørelse, uanset dens tilblivelsesform, hvorved Kommissionen meddelte afslag på den ansøgning af 23. november 2010, som sagsøgeren fremsendte til Kommissionens ansættelsesmyndighed, annulleres.

Notatet af 24. januar 2011 hidrørende fra Kommissionen med referencen ”Ref Ares(2011)74616 – 24/0112011” i øverste højre hjørne annulleres.

Om fornødent annulleres den afgørelse, uanset dens tilblivelsesform, hvorved Kommissionen meddelte afslag på sagsøgerens klage over notatet af 24. januar 2011.

Om fornødent annulleres notatet af 23. september 2011 med referencen ”Ref Ares(2011)1010393 – 23/09/2011” i øverste højre hjørne.

Om fornødent fastslås det, at den procedure, der blev indledt ved sagsøgerens ansøgning om anerkendelse af hans ret efter vedtægtens artikel 72 til at få godtgjort sine udgifter til lægebehandling med 100%, har strukket sig over mere end fem år.

For så vidt som det er nødvendigt fastslås det, at varigheden af den foreliggende procedure har været urimelig.

Følgelig tilpligtes Kommissionen at erstatte den skade, som sagsøgeren uretmæssigt allerede har lidt som følge af den urimelige længde af den foreliggende procedure, idet han tilkendes et beløb på 10 000 EUR eller det større eller mindre beløb, som Personaleretten anser for ret og rimeligt.

Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren, med virkning fra dagen efter den dag, hvor ansøgningen af 23. november 2010 nåede frem til Kommissionen, og indtil det tidspunkt, hvor den effektive betaling af beløbet på 10 000 EUR sker, renter af nævnte beløb med årlig opskrivning på 10%.

Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.