2021 m. sausio 7 d. Estijos Respublikos pateiktas apeliacinis skundas dėl 2020 m. spalio 28 d. Bendrojo Teismo (šeštoji kolegija) priimto sprendimo byloje T-594/18 Pharma Mar / Europos Komisija

(Byla C-16/21 P)

Proceso kalba: estų

Šalys

Apeliantė: Estijos Respublika, atstovaujama N. Grünberg

Kitos proceso šalys: Pharma Mar, SA, atstovaujama M. Merola ir V. Salvatore, ir Europos Komisija, atstovaujama L. Haasbeek ir A. Sipos

Apeliantės reikalavimai

Apeliantė Teisingumo Teismo prašo:

panaikinti 2020 m. spalio 28 d. Bendrojo Teismo sprendimą,

nurodyti kiekvienai šaliai padengti savo bylinėjimosi išlaidas, susijusias su apeliaciniu skundu.

Apeliacinio skundo pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Estijos Respublika remiasi šiais argumentais:

1.    Bendrasis Teismas neatsižvelgė į Reglamento (EB) Nr. 726/20041 63 straipsnyje įtvirtintą nešališkumo reikalavimą, kai nusprendė, kad nebuvo galima atmesti teisėtų abejonių dėl galimo poveikio ekspertų, dalyvaujančių mokslinės patariamosios grupės (toliau – MPG) veikloje, nešališkumui vien dėl jų darbo santykių su universitetine ligonine.

2.    Pirma, Bendrasis Teismas, nuspręsdamas, kad universitetinė ligoninė gali būti prilyginta farmacijos įmonei, padarė klaidą aiškindamas Reglamento (EB) Nr. 726/2004 63 straipsnyje numatytą nešališkumo principą.

3.    Antra, aiškindamas nešališkumo principą jis padarė akivaizdžią vertinimo klaidą, kiek tai susiję su konkuruojančiu vaistu, taip pat su ryšio tarp eksperto ir tokio „konkuruojančio vaisto“ sukūrimo egzistavimu.

4.    Trečia, Bendrasis Teismas padarė klaidą aiškindamas nešališkumo principą, nes jis teisingai neįvertino ekspertų ir ląstelių terapijos centro ryšio bei ekspertų įtakos MPG sprendimams.

____________

1     2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 726/2004, nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą OL L 136, 2004, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 34 t., p. 229).