Sag anlagt den 26. februar 2021 – Europa-Kommissionen mod Irland

(Sag C-126/21)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved J. Tomkin, og S. Grünheid, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Irland

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Irland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 27 i Rådets rammeafgørelse 2009/829/RIA af 23. oktober 2009 om anvendelse mellem Den Europæiske Unions medlemsstater af princippet om gensidig anerkendelse på afgørelser om tilsynsforanstaltninger som et alternativ til varetægtsfængsling 1 , idet staten ikke har vedtaget de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme rammeafgørelsen, eller i hver faldt ikke har underrettet Kommissionen om sådanne bestemmelser.

Irland tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

I henhold til artikel 27 i rammeafgørelse 2009/829/RIA skulle medlemsstaterne træffe de nødvendige foranstaltninger til at efterkomme denne rammeafgørelse senest den 1. december 2012 og meddele Kommissionen om sådanne foranstaltninger.

Det er Kommissionens opfattelse, at Irland har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 27 i Rådets rammeafgørelse 2009/829/RIA, idet staten ikke har vedtaget de love og administrative bestemmelser, der er nødvendige for at efterkomme rammeafgørelsen, eller i hver faldt ikke har underrettet Kommissionen om sådanne bestemmelser.

____________

1 EUT 2009, L 294, s. 20.