Иск, предявен на 22 март 2022 г. — Европейска комисия/Велико херцогство Люксембург

(Дело C-214/22)

Език на производството: френски

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: E. Manhaeve, A. Azéma, I. Zaloguin)

Ответник: Велико херцогство Люксембург

Искания на ищеца

Ищецът иска от Съда:

да установи, че като не е приел най-късно до 4 октомври 2016 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за съобразяване с член 8, параграф 7, член 9 и член 10, параграф 2 от Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз1 , или във всички случаи, като не ги е съобщил на Комисията, Люксембург не е изпълнил задълженията си по член 12 от посочената директива,

да наложи на Люксембург, на основание на член 260, параграф 3 ДФЕС, заплащането на периодична имуществена санкция в размер на 7 096,50 EUR за всеки ден забава, считано от датата на постановяването на решение по настоящото дело за неизпълнение на задължението за съобщаване на мерките за транспониране на член 8, параграф 7, член 9 и член 10, параграф 2 от Директива 2014/42/ЕС,

да се осъди Велико херцогство Люксембург да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Директива 2014/42/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година за обезпечаване и конфискация на средства и облаги от престъпна дейност в Европейския съюз дава възможност на държавите членки по-лесно да възстановяват придобитите от извършителите на престъпна дейност печалби, свързани с тежката и организирана престъпност. Държавите членки трябва да транспонират посочената директива до 4 октомври 2016 г. През ноември 2016 г. Комисията е започнала производство за установяване на нарушение срещу Люксембург, а впоследствие през март 2019 г. му е изпратила мотивирано становище. Въпреки това към настоящия момент Люксембург не е уведомил Комисията за пълното транспониране на директивата в националното право.

____________

1     ОВ L 127, 2014 г., стp. 39.