Cerere de decizie preliminară introdusă de Administratīvā rajona tiesa (Letonia) la 12 martie 2021 – SIA BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA/Latvijas Zinātnes padome

(Cauza C-164/21)

Limba de procedură: letona

Instanța de trimitere

Administratīvā rajona tiesa

Părțile din procedura principală

Reclamantă: SIA BALTIJAS STARPTAUTISKĀ AKADĒMIJA

Pârât: Latvijas Zinātnes padome

Întrebările preliminare

1)    Un organism (de drept privat) care are mai multe activități principale, printre care activitatea de cercetare, dar ale cărui venituri provin în cea mai mare parte din prestarea de servicii de învățământ cu titlu oneros, poate fi calificat drept entitate în sensul articolului 2 punctul 83 din Regulamentul nr. 651/20141 ?

2)    Este justificată aplicarea cerinței privind proporția din finanțarea (venituri și cheltuieli) a activităților economice și a celor fără caracter economic pentru a stabili dacă entitatea îndeplinește cerința prevăzută la articolul 2 punctul 83 din Regulamentul nr. 651/2014 referitoare la obiectivul principal al activităților entității care este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activități prin predare, publicare sau transfer de cunoștințe? În cazul unui răspuns afirmativ, care ar fi proporția adecvată din finanțarea activităților economice și a celor fără caracter economic pentru a stabili obiectivul principal al activităților entității?

3)    Având în vedere dispozițiile articolului 2 punctul 83 din Regulamentul nr. 651/2014, este justificată aplicarea cerinței ca veniturile obținute din activitatea principală să fie din nou investite (reinvestite) în activitatea principală a entității respective și este necesar să se evalueze alte aspecte pentru a putea stabili în mod justificat obiectivul principal al activităților entității care depune propunerea de proiect? O astfel de apreciere ar fi modificată de utilizarea veniturilor realizate (se reinvestesc în activitatea principală sau, de exemplu, în cazul unui fondator privat, se plătesc sub formă de dividende acționarilor), chiar în cazul în care cea mai mare parte a veniturilor reprezintă taxe plătite pentru serviciile de învățământ?

4)    Personalitatea juridică a asociaților entității care depune propunerea de proiect în cauză este esențială pentru a aprecia dacă această entitate corespunde definiției prevăzute de articolul 2 punctul 83 din Regulamentul nr. 651/2014, cu alte cuvinte, dacă este vorba despre o societate constituită în conformitate cu dreptul comercial în scopul desfășurării unei activități economice (activitate cu titlu oneros) în scop lucrativ (articolul 1 din Codul comercial) sau dacă asociații sau acționarii săi sunt persoane fizice sau juridice cu scop lucrativ (incluzând prestarea de servicii de învățământ cu titlu oneros) sau sunt constituite fără scop lucrativ (de exemplu, o asociație sau o fundație)?

5)    Proporția studenților naționali și ai statelor membre ale Uniunii în raport cu studenții străini (care provin din state terțe) și împrejurarea potrivit căreia obiectivul activității principale realizate de entitatea în cauză este de a asigura studenților un învățământ superior și o calificare competitivă pe piața forței de muncă internaționale în conformitate cu cerințele internaționale contemporane (punctul 5 din statutul reclamantei) sunt esențiale în scopul evaluării naturii economice a activității entității care depune propunerea de proiect?

____________

1 Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat (JO 2014, L 187, p. 1).