Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Tribunale di Genova (Itaalia) 12. oktoobril 2018 – LG jt versus Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

(kohtuasi C-641/18)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunale di Genova

Põhikohtuasja pooled

Hagejad: LG jt

Kostjad: Rina SpA, Ente Registro Italiano Navale

Eelotsuse küsimus

Kas […] määruse (EÜ) nr 44/20011 artikli 1 [lõiget] 1 ja artikli 2 [lõiget] 1 tuleb – pidades silmas ka ELi põhiõiguste harta artiklit 47, EIÕK artikli 6 lõiget 1 ja direktiivi 2009/15/EÜ2 põhjendust 16 – tõlgendada nii, et vaidluse korral, milles palutakse reisiparvlaeva uppumisest põhjustatud surmades ja kehavigastustes seisnev kahju hüvitada ning tuvastada vastutus hooletuse eest, välistavad need sätted liikmesriigi kohtu võimaluse eitada vaidluse kuulumist oma alluvusse ja tunnustada nende klassifitseerimise ja/või sertifitseerimisega tegelevate ning selles liikmesriigis asuvate eraõiguslike üksuste ja isikute kohtulikku puutumatust seoses selle klassifitseerimis- ja/või sertifitseerimistegevusega liitu mittekuuluva kolmanda riigi nimel?

____________

1     Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT 2001, L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42).

2     Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiiv 2009/15/EÜ laevade kontrollimise ja ülevaatusega tegelevate organisatsioonide ja veeteede ametite vastavat tegevust käsitlevate ühiste eeskirjade ja standardite kohta (ELT 2009, L 131, lk 47).