Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 17 października 2013 r. – Birkhoff przeciwko Komisji

(Sprawa F-60/09 RENV)

(Służba publiczna – Urzędnicy – Przekazanie sprawy do Sądu po uchyleniu rozstrzygnięcia – Wynagrodzenie – Dodatki rodzinne – Dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu – Dziecko dotknięte poważną chorobą lub niepełnosprawnością niepozwalającymi na samodzielne utrzymanie – Wniosek o przedłużenie okresu wypłacania dodatku)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Gerhard Birkhoff (Weitnau, Niemcy) (przedstawiciel: adwokat C. Inzillo)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i B. Eggers, pełnomocnicy, wspierani przez adwokata A. Dal Ferra)

Przedmiot sprawy

Przekazanie sprawy po uchyleniu rozstrzygnięcia – Służba publiczna – Stwierdzenie nieważności decyzji oddalającej wniosek skarżącego o przedłużenie wypłacania dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu zgodnie z art. 2 ust. 5 załącznika VII do regulaminu pracowniczego.Sentencja wyrokuSkarga zostaje w części odrzucona i pozostałym zakresie oddalona.Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Gerharda Birkhoffa w sprawie F-60/09 i w sprawie T-10/11 P.Każda strona pokrywa własne koszty w sprawie F-60/09 RENV.