Определение на Съда на публичната служба (първи състав) от 22 юни 2011 г. - Lebedef/Комисия

(Дело F-33/10)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Процедура за оценяване за 2005 г. - Доклад за кариерното развитие - Обща разпоредба за прилагането на член 43 от Правилника - Доклад, изготвен в резултат на решението по дело F-36/07 - Явна недопустимост)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Люксембург) (представител: F. Frabetti, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: J. Currall и G. Berscheid)

Предмет

Искане за отмяна на доклада за кариерното развитие на жалбоподателя за периода от 1.01.2005 г. до 31.12.2005 г., както той е изготвен в резултат на отмяната му от Съда на публичната служба в решението му по дело F-36/07.

Диспозитив

Отхвърля жалбата като явно недопустима.

Осъжда г-н Lebedef да заплати всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 209, стр. 53 от 31.7.2010 г.