Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 21 november 2013 – Roulet / Commissie

(Gevoegde zaken F-72/12 en F-10/13)1

(Openbare dienst – Bezoldiging – Artikel 66 Statuut – Voormalig tijdelijk functionaris van rang AD 12 – Aanwerving als ambtenaar van rang AD 6 – Betaling van bezoldiging gelijkwaardig aan ambtenaar van rang AD 12 – Kennelijke fout – Terugvordering van hetgeen onverschuldigd is betaald krachtens artikel 85 Statuut)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Josiane Roulet (Ottignies, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal en D. Abreu Caldas, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: G. Gattinara en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Enerzijds, verzoek om nietigverklaring van het besluit tot afwijzing van een verzoek om schadevergoeding dat verzoekster heeft ingediend op basis van artikel 90, lid 1, van het Statuut wegens fouten die zijn gemaakt bij de vaststelling van haar rechten bij indiensttreding en wegens de vertraging om die fouten te corrigeren. Anderzijds, verzoek om nietigverklaring van het besluit van de Commissie tot terugvordering, krachtens artikel 85 van het Statuut, van een bedrag van de bezoldiging van verzoekster, voorheen tijdelijk functionaris van de rang A 4 (AD 12) en vervolgens ambtenaar van de rang AD 6

Dictum

De beroepen in de gevoegde zaken F-72/12 en F-10/13 worden verworpen.

Roulet zal haar eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

____________

1     PB C 258 van 25.8.2012, blz. 29; PB C 108 van 13.4.2013, blz. 39.