Rozsudek Soudního dvora (sedmého senátu) ze dne 19. prosince 2012 - Bavaria NV v. Evropská komise

(Věc C-445/11 P)

"Kasační opravný prostředek - Hospodářská soutěž - Kartelová dohoda - Nizozemský trh s pivem - Rozhodnutí Komise, kterým se konstatuje porušení článku 81 ES - Pokuty - Délka trvání správního řízení - Výše pokuty"

Jednací jazyk: nizozemština

Účastnice řízení

Účastnice řízení podávající kasační opravný prostředek: Bavaria NV (zástupci: O. Brouwer, P.W. Schepens a N. Al-Ani, advokáti)

Další účastnice řízení: Evropská komise (zástupci: P. Van Nuffel a F. Ronkes Agerbeek, zmocněnci, ve spolupráci s M. Slotboomem, advokátem)

Předmět věci

Kasační opravný prostředek podaný proti rozsudku Tribunálu (šestého rozšířeného senátu) ze dne 16. června 2011, Bavaria v. Komise (T-235/07), kterým Tribunál zrušil článek 1 rozhodnutí Komise K(2007) 1697 ze dne 18. dubna 2007 v řízení podle článku 81 [ES] (věc COMP/B-2/37.766 - Nizozemský trh s pivem) v rozsahu, v němž Evropská komise konstatovala, že se Bavaria účastnila protiprávního jednání spočívajícího v příležitostné koordinaci obchodních podmínek, jiných nežli ceny, nabízených individuálním spotřebitelům v sektoru "horeca" v Nizozemsku

Výrok

Kasační opravný prostředek se zamítá.

Společnosti Bavaria NV se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C340, 19.11.2011.