Skarga wniesiona w dniu 16 czerwca 2006 r. - Lesniak przeciwko Komisji

(Sprawa F-67/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Christophe Lesniak (Bruksela, Belgia) (Przedstawiciele: S.Orlandi, A.Coolen, J.-N. Louis i E.Marchal, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności art. 12 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego;

Uchylenie decyzji z dnia 8 sierpnia 2005 r. o powołaniu skarżącego na urzędnika Wspólnot Europejskich w części, w której ustala ona jego zaszeregowanie w grupie A*6, stopień 2 oraz uchylenie uwzględnienia jego stażu pracy w ramach stopnia na dzień 1 września 2005 r.;

obciążenie Komisji Wspólnot Europejskich kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, laureat konkursu PE/99/A, w sprawie którego ogłoszenie opublikowane zostało w pod rządami poprzedniego regulaminu pracowniczego, będący w tym czasie członkiem personelu tymczasowego w grupie A6 (po zmianie A*10), zatrudniony został jako urzędnik po wejściu w życie nowego regulaminu pracowniczego i zaszeregowany został w grupie A*6.

Poza przywołaniem zarzutów bardzo podobnych do tych, podniesionych w sprawie F-12/061 skarżący twierdzi, że Komisja powinna była zaszeregować go do tej samej grupy, którą miał jako członek personelu tymczasowego, zgodnie z art. 5 ust. 4 załącznika XIII do regulaminu pracowniczego. Według skarżącego bowiem, przepis ten winien znaleźć zastosowanie także do laureatów konkursów otwartych.

____________

1 - Dz.U. C 86 z 8.4.2006, str. 48