AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS (teine koda)

17. oktoober 2007

Kohtuasi F-115/06

Carlos Sanchez Ferriz jt

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Edutamine – Edutatud ametnike nimekirja kandmata jätmine – 2005. aasta edutamine – Eelispunktid – Teened – Teenistusstaaž – Õigusvastasuse väide – Vastuvõetavus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles C. Sanchez Ferriz ja veel üheksa komisjoni ametnikku paluvad põhinõudena tühistada 2005. aasta edutamise raames edutatud ametnike nimekiri osas, milles see ei sisalda nende nimesid, ja teise võimalusena tühistada otsused neile sellel aastal antud eelispunktide kohta.

Otsus: Jätta hagi osalise ilmselge vastuvõetamatuse ja osalise ilmselge põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

1.      Ametnikud – Hagi – Isikut kahjustav meede – Edutamiskomitee ettepanek eelispunktide andmiseks – Välistamine

(Personalieeskirjad, artikli 25 teine lõik, artiklid 45, 90 ja 91)

2.      Ametnikud – Edutamine – Edutamata jäetud kandidaadi kaebus – Rahuldamata jätmise otsus – Põhjendamiskohustus

(Personalieeskirjad, artikli 25 teine lõik, artikkel 45 ja artikli 90 lõige 2)

1.      Edutamiskomitee tehtud ettepanek anda komisjoni sise‑eeskirjadega kehtestatud edutamissüsteemis ette nähtud eri kategooriatele eelispunkte ei ole isikut kahjustav meede. Edutamiskomiteedel puudub tegelikult pädevus teha eelispunktide andmisega seonduvaid otsuseid. Seega, kuigi personalieeskirjade artikli 25 teise lõigu kohaselt peab igas ametniku kahjuks tehtud otsuses sisalduma põhjendus, ei kehti see edutamata jäetud ametniku kohta tehtud edutamiskomitee ettepaneku suhtes.

(vt punkt 54)

2.      Ametisse nimetav asutus ei ole edutamise menetluses kohustatud edutamisotsust põhjendama ei selle adressaadile ega edutamata jäetud kandidaatidele. Kõnealusel asutusel on aga kohustus põhjendada oma otsust, millega jäetakse edutamata jäetud kandidaadi personalieeskirjade artikli 90 lõike 2 alusel esitatud kaebus rahuldamata.

(vt punkt 55)

Viited:

Euroopa Kohus: 7. veebruar 1990, kohtuasi C‑343/87: Culin vs. komisjon (EKL 1990, lk I‑225, punkt 13).

Esimese Astme Kohus: 3. veebruar 2005, kohtuasi T‑172/03: Heurtaux vs. komisjon (EKL AT 2005, lk I‑A‑15 ja II‑63, punkt 42).