Skarga wniesiona w dniu 5 marca 2012 r. – ZZ i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-29/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ i in. (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o przeniesieniu praw emerytalnych nabytych przed rozpoczęciem służby w Komisji na podstawie propozycji urzędu do spraw administrowania i rozliczania należności indywidualnych (PMO), w której dokonano ich ponownego obliczenia.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie niezgodności z prawem art. 9 ogólnych przepisów wykonawczych dla art. 11 ust. 2 załącznika VIII regulaminu pracowniczego;

stwierdzenie nieważności decyzji o wycofaniu oferty przeniesienia praw emerytalnych skarżących i zastąpieniu jej nową ofertą;

stwierdzenie nieważności decyzji o zastosowaniu do wniosków o przeniesienie praw emerytalnych skarżących parametrów określonych w ogólnych przepisach wykonawczych dla art. 11 ust. 2 załącznika VIII regulaminu pracowniczego z dnia 3 marca 2011 r.;

obciążenie Komisji kosztami postępowania.