Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona (Španielsko) 19. novembra 2020 – KM/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

(vec C-625/20)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: KM

Žalovaný: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)

Prejudiciálne otázky

Je španielsky predpis týkajúci sa súbehu dávok, ktorý sa nachádza v článku 163 ods. 1 [Ley General de la Seguridad Social (všeobecný zákon o sociálnom zabezpečení)], ako ho vyložila judikatúra, ktorý bráni súbehu dvoch dávok z dôvodu úplnej trvalej práceneschopnosti priznaných v tom istom systéme, avšak dovoľuje ich súbeh v prípade, ak sú priznané v rôznych systémoch, aj keď nárok na ne v každom prípade vznikol na základe samostatného poistného, vzhľadom na zastúpenie mužov a žien v jednotlivých systémoch španielskeho systému sociálneho zabezpečenia v rozpore s právnymi predpismi Únie, ktoré sa nachádzajú v článku 4 smernice Rady 79/7/EHS z 19. decembra 1978 o postupnom vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach súvisiacich so sociálnym zabezpečením1 a v článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/54/ES z 5. júla 2006 o vykonávaní zásady rovnosti príležitostí a rovnakého zaobchádzania s mužmi a ženami vo veciach zamestnanosti a povolania2 (prepracované znenie), z dôvodu, že vyvoláva nepriamu diskrimináciu na základe pohlavia alebo rodu?

V prípade, ak je odpoveď na prvú otázku záporná: Mohol by byť tento španielsky predpis v rozpore s vyššie uvedenými právnymi predpismi Únie, ak by bol nárok na obe dávky založený na odlišných zraneniach alebo chorobách?

____________

1 Ú. v. ES L 6, 1979, s. 24; Mim. vyd. 05/001, s. 215.

2 Ú. v. EÚ L 204, 2006, s. 23.