Žaloba podaná 16. júna 2006 - Lesniak/Komisia

(Vec F-67/06)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Christophe Lesniak (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Návrhy žalobcu

určiť nezákonnosť článku 12 prílohy XIII služobného poriadku,

zrušiť rozhodnutie z 8. augusta 2005, ktorým bol žalobca vymenovaný za úradníka Európskych spoločenstiev v časti, kde stanovuje jeho zaradenie do platovej triedy A*6, platového stupňa 2, a nadobudnutie účinnosti ním odpracovaných rokov v platovom stupni 1. septembra 2005,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

Žalobné dôvody a hlavné tvrdenia

Žalobca, úspešný uchádzač vo výberovom konaní PE/99/A, ktorého oznámenie bolo uverejnené podľa predchádzajúceho služobného poriadku, vtedy dočasný zamestnanec v platovej triede A6 (teraz A*10), bol po nadobudnutí účinnosti nového služobného poriadku prijatý do zamestnania ako úradník a zaradený do platovej triedy A*6.

Okrem uvádzaných žalobných dôvodov, ktoré sú veľmi podobné dôvodom vo veci F-12/061, žalobca tvrdí, že Komisia ho mala zaradiť rovnako ako bol zaradený, keď bol dočasným zamestnanecom v súlade s článkom 5 ods. 4 prílohy XIII služobného poriadku. Podľa žalobcu sa totiž uvedené ustanovenie malo uplatniť tiež na úspešných uchádzačov verejných výberových konaní.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 86, 8.4.2006, s. 48.