Prasība, kas celta 2020. gada 21. decembrī – Eiropas Komisija/Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

(Lieta C-692/20)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Eiropas Komisija (pārstāvji: A. Armenia un P.–J. Loewenthal)

Atbildētāja: Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

Prasītājas prasījumi Tiesai ir šādi:

atzīt, ka, neveicot vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu Tiesas spriedumu lietā C-503/17 Komisija/Apvienotā Karaliste, EU:C:2018:831, Apvienotā Karaliste nav izpildījusi Līguma par Eiropas Savienības darbību 260. panta 1. punktā, skatot to kopsakarā ar Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas 127. un 131. pantu, paredzētos pienākumus 1 ;

piespriest Apvienotajai Karalistei atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 260. panta 2. punktam, skatot to kopsakarā ar Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas 127. un 131. pantu, samaksāt Komisijai:

- kavējuma naudu 268 878,50 EUR apmērā par katru dienu, skaitot no sprieduma šajā lietā pasludināšanas dienas līdz dienai, kad Apvienotā Karaliste būs izpildījusi spriedumu lietā C-503/17;

- fiksētu summu 35 873,20 EUR apmērā, reizinot to ar to dienu skaitu, kas pagājušas no sprieduma lietā C-503/17 pasludināšanas līdz vai nu dienai, kad Apvienotā Karaliste būs to izpildījusi, vai arī sprieduma izskatāmajā lietā pasludināšanas dienai, ņemot vērā dienu, kas pienāks ātrāk, kā minimālo naudas sodu nosakot 8 901 000 EUR, un

piespriest Apvienotajai Karalistei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Spriedumā lietā C-503/17 Komisija/Apvienotā/Karaliste, EU:C:2018:831, Tiesa konstatēja, ka Apvienotā Karaliste, neatņemot tiesības privātiem izpriecu kuģiem izmantot dzinējos marķētu degvielu, nav izpildījusi Padomes Direktīvā 95/60/EK (1995. gada 27. novembris) par vieglās dīzeļdegvielas un petrolejas fiskālu marķēšanu 2 paredzētos pienākumus. Tā kā Apvienotā Karaliste nav veikusi vajadzīgos pasākumus, lai izpildītu minēto spriedumu, Komisija nolēma vērsties Tiesā.

Komisija prasības pieteikumā atbilstoši LESD 260. pantam, skatot to kopsakarā ar Līguma par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas 127. un 131. pantu, iesaka Tiesai noteikt Apvienotajai Karalistei kavējuma naudu 268 878,50 EUR apmērā par katru dienu, skaitot no sprieduma šajā lietā pasludināšanas dienas līdz dienai, kad Apvienotā Karaliste būs izpildījusi spriedumu lietā C-503/17, un fiksētu summu 35 873,20 EUR apmērā, reizinot to ar to dienu skaitu, kas pagājušas no sprieduma lietā C-503/17 pasludināšanas līdz vai nu dienai, kad Apvienotā Karaliste būs to izpildījusi, vai arī sprieduma izskatāmajā lietā pasludināšanas dienai, ņemot vērā dienu, kas pienāks ātrāk, kā minimālo naudas sodu nosakot 8 901 000 EUR.

____________

1 OV 2019, C 384 I, 1. lpp.

2 OV 1995, L 291, 46. lpp.