A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK VÉGZÉSE

(harmadik tanács)

2009. július 8.

F‑62/08. sz. ügy

Roberto Sevenier

kontra

az Európai Közösségek Bizottsága

„Közszolgálat – Tisztviselők – A szolgálati jogviszony megszűnése – Lemondás – Visszavonás iránti kérelem”

Tárgy: Az EK 236. cikk és az EA 152. cikk alapján benyújtott kereset, amelyben R. Sevenier többek között a Bizottság 2007. szeptember 24‑i azon határozatának megsemmisítését kéri, amely elutasította az egyrészt a lemondása 1983. október 19‑i felajánlásának visszavonására, másrészt pedig a rokkantsági bizottság összehívására irányuló kérelmét.

Határozat: A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint nyilvánvalóan elfogadhatatlant elutasítja. A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi a költségek viselésére. Az Európai Unió Tanácsa által a Bizottság kérelmeinek támogatása végett benyújtott beavatkozási kérelemről nem szükséges határozni. A Tanács maga viseli a beavatkozási kérelemmel összefüggésben felmerült saját költségeit.

Összefoglaló

1.      Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – A panasz benyújtásának határideje – Kiszámítás

(Személyzeti szabályzat, 90. cikk, (1) és (2) bekezdés; 1182/71 tanácsi rendelet, 3. cikk)

2.      Tisztviselők – Kereset – Előzetes közigazgatási panasz – Kérelmet elutasító, határidőn belül nem vitatott hallgatólagos határozat

(Személyzeti szabályzat, 90. és 91. cikk)

1.      Mivel maga a személyzeti szabályzat nem tartalmaz a 90. cikkében foglalt határidőkre vonatkozó különös szabályokat, az időtartamokra, időpontokra és határidőkre vonatkozó szabályok meghatározásáról szóló 1182/71 rendeletre kell hivatkozni, amely az 1. cikke értelmében „[e]gyéb rendelkezés hiányában” a Tanács valamennyi jogi aktusára vonatkozik. E tekintetben az említett rendelet 3. cikke (2) bekezdésének c) pontja szerint a hónapokban kifejezett időtartam „az időtartam első napja első órájának megkezdődésével veszi kezdetét, és annak a napnak az utolsó órájának a végeztével fejeződik be, amelyik az utolsó […] hónapban […] a hétnek ugyanarra a napjára vagy ugyanarra a naptári napra esik, mint az a nap, amellyel az időszak megkezdődött”. E rendelkezéseket ugyanezen rendelet 3. cikke (1) bekezdésének második albekezdésére hivatkozással kell értelmezni, amely szerint a kezdő nap az a nap, amikor az esemény bekövetkezett, így ha az egyhetes határidő kezdetét képező esemény hétfőn következett be, a határidő a következő hétfőn jár le.

(lásd a 27. és 28. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑171/03. sz., Toeters és Verberk ügyben 2004. november 11‑én hozott ítéletének (EBHT 2004., I‑10945. o.) 31–37. pontja;

az Elsőfokú Bíróság T‑173/97. sz., Fichtner kontra Bizottság ügyben 1998. június 11‑én hozott végzésének (EBHT‑KSZ 1998., I‑A‑293. o. és II‑873. o.) 28. pontja.

2.      Jóllehet a személyzeti szabályzat 91. cikkének (3) bekezdése értelmében „ha […] hallgatólagos határozattal történt elutasítását követően a panaszt a kereset benyújtására rendelkezésre álló határidő lejárta előtt kifejezett határozattal elutasítják, a kereset benyújtására rendelkezésre álló határidő újrakezdődik”, e rendelkezés nem alkalmazható a kérelem benyújtásakor és a panasz benyújtása előtt. A keresetindítási határidők számításának módjára vonatkozó ezen különös rendelkezést ugyanis szó szerint és szigorúan kell értelmezni. Következésképpen a valamely kérelmet elutasító hallgatólagos határozatot követő, ugyanolyan kérelem kifejezett elutasítása pusztán megerősítő aktus jellegét ölti, amely nem teheti lehetővé az érintett tisztviselőnek, hogy pert megelőző eljárást kezdeményezzen, mivel az elutasítás az ő szempontjából nem indít meg új panaszbenyújtási határidőt.

(lásd a 33. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑200/99. sz., Martinelli kontra Bizottság ügyben 2000. november 17‑én hozott végzésének (EBHT‑KSZ 2000., I‑A‑253. o. és II‑1161. o.) 11. pontja, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.