Προσφυγή-αγωγή της 3ης Μαρτίου 2011 - ZZ κατά Συμβουλίου

(Υπόθεση F-23/11)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: ZZ (εκπρόσωποι: E. Boigelot και S. Woog, δικηγόροι)

Καθού-εναγόμενο: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως του Συμβουλίου να μην περιλάβει τον προσφεύγοντα-ενάγοντα στον πίνακα των προαγομένων στον βαθμό AST 9 υπαλλήλων στο πλαίσιο της περιόδου προαγωγών 2010 και ικανοποίηση της ηθικής βλάβης του

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση του Συμβουλίου, δημοσιευθείσα στις 21 Μαΐου 2010 με την ανακοίνωση προς το προσωπικό αριθ. 82/10, να μην περιλάβει τον προσφεύγοντα στον πίνακα των προαγομένων από τον βαθμό AST 8 στον βαθμό AST 9 υπαλλήλων στο πλαίσιο της περιόδου προαγωγών 2010·

ως συνέπεια της ακυρώσεως αυτής, να προβεί σε νέα συγκριτική εξέταση των προσόντων του προσφεύγοντος και εκείνων των άλλων υποψηφίων στο πλαίσιο της περιόδου προαγωγών 2010 και να προαγάγει τον προσφεύγοντα ως υπεράριθμο στον βαθμό AST 9 αναδρομικώς από 1ης Ιανουαρίου 2010, αποζημιώνοντάς τον εντόκως όσον αφορά τις οφειλόμενες αποδοχές του με το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τις κύριες πράξεις αναχρηματοδοτήσεως, από 1ης Ιανουαρίου 2010, πλέον δύο εκατοστιαίων μονάδων, χωρίς ωστόσο να θέσει υπό αμφισβήτηση την προαγωγή άλλων προαχθέντων υπαλλήλων·

επικουρικώς, αν το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι η προαγωγή του προσφεύγοντος ως υπεράριθμου στον βαθμό AST 9 δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί αναδρομικά, να ακυρώσει όχι μόνον την απόφαση να μην περιληφθεί ο προσφεύγων στον κατάλογο των προαγομένων από τον βαθμό AST 8 στον βαθμό AST 9 υπαλλήλων στο πλαίσιο της περιόδου προαγωγών 2010 αλλά επίσης να ακυρώσει τις αποφάσεις περί προαγωγών στις οποίες στηρίχθηκε η σύνταξη πίνακα των υπαλλήλων που προήχθησαν στον βαθμό AST 9, ο οποίος δημοσιεύθηκε στις 21 Μαΐου 2010·

επικουρικότερον, αν το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι η ακύρωση των αποφάσεων περί προαγωγής που ζητείται επικουρικώς αποτελεί υπερβολικά αυστηρή κύρωση για την διαπιστωνόμενη παρανομία, να υποχρεώσει το Συμβούλιο σε καταβολή αποζημιώσεως καλύπτουσας τη σχετική με την επαγγελματική σταδιοδρομία ζημία που προκύπτει από την καθυστέρηση προαγωγής μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 2010 και της ημερομηνίας κατά την οποία θα χορηγηθεί η προαγωγή·

να υποχρεώσει το Συμβούλιο να καταβάλει στον προσφεύγοντα ποσό 3.500,00 ευρώ προς ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη λόγω της μη προαγωγής του την 1η Ιανουαρίου 2010, με την επιφύλαξη περαιτέρω αυξήσεως κατά τη διάρκεια της διαδικασίας·

να καταδικάσει το Συμβούλιο στα δικαστικά έξοδα.

____________