26. septembril 2022 esitatud hagi – Sophienwald versus EUIPO – Zalto Glas (Sw Sophienwald)

(kohtuasi T-597/22)

Hagiavalduse keel: saksa

Pooled

Hageja: Sophienwald AG (Vaduz, Liechtenstein) (esindaja: advokaat J. Hellenbrand)

Kostja: Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet (EUIPO)

Teine menetluspool apellatsioonikojas: Zalto Glas GmbH (Gmünd, Austria)

Andmed EUIPO menetluse kohta

Vaidlusaluse kaubamärgi omanik: hageja

Vaidlusalune kaubamärk: ELi kujutismärk Sw Sophienwald – ELi kaubamärk nr 13 448 981

Menetlus EUIPOs: kehtetuks tunnistamise menetlus

Vaidlustatud otsus: EUIPO esimese apellatsioonikoja 25. juuli 2022. aasta otsus asjas R 2113/2021-1

Nõuded

Hageja palub Üldkohtul:

tühistada vaidlustatud otsus;

mõista käesoleva menetluse kohtukulud ja varasemate, EUIPOs toimunud menetluste kulud välja EUIPO-lt.

Väited

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 95 lõike 1 rikkumine;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 94 lõike 1 rikkumine;

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 artikli 7 lõike 1 punkti c rikkumine;

Omavoli keelu rikkumine.

____________