Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2021. február 25-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – BT kontra Laudamotion GmbH

(C-111/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felperes és felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: BT

Alperes és a felülvizsgálati eljárásban ellenérdekű fél: Laudamotion GmbH

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló, 1999. május 28-án Montrealban kötött, az Európai Közösség által 1999. december 9-én aláírt, és annak nevében a 2001. április 5-i 2001/539/EK tanácsi határozattal1 jóváhagyott egyezmény 17. cikke (1) bekezdésének értelmében vett „testi sérülésnek” minősül-e az utas által valamely baleset következtében elszenvedett, a betegség szintjét elérő pszichés sérülés?

Az 1. kérdésre adandó nemleges válasz esetén:

Ellentétes-e a hivatkozott egyezmény 29. cikkével az alkalmazandó nemzeti jog alapján fennálló kártérítési igény?

____________

1 A nemzetközi légi szállítás egyes szabályainak egységesítéséről szóló egyezménynek (Montreali Egyezmény) az Európai Közösség részéről történő megkötéséről szóló, 2001. április 5-i 2001/539/EK tanácsi határozat (HL 2001. L 194., 38. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 5. kötet, 491. o.).