Жалба, подадена на 20 май 2009 г. - J/Комисия

(Дело F-53/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: J (Лондон, Обединено кралство) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението, с което се отхвърля искането на жалбоподателя заболяването, от което страда, да се признае за професионално заболяване, както и на решението той да поеме медицинските разходи за избрания от него лекар, както и половината от допълнителните разходи за третия лекар от медицинската комисия.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Комисията, с което се отхвърля искането на жалбоподателя да се признае за професионално заболяване по смисъла на член 73 от Правилника заболяването, от което страда и което не му позволява да изпълнява длъжността си,

да се отмени решението на Комисията той да поеме медицинските разходи за избрания от него лекар, както и половината от допълнителните разходи за третия лекар от медицинската комисия,

да се осъди Комисията да заплати на жалбоподателя символична сума от 1 EUR като обезщетение за претърпените неимуществени вреди,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________