Žaloba podaná dne 21.března 2012 – ZZ v. Parlament

(Věc F-41/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupci: R. Adam a P. Ketter, advokáti)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušit rozhodnutí Evropského parlamentu o vypovězení pracovní smlouvy dočasného zaměstnance uzavřené se žalobkyní na dobu neurčitou a návrh na náhradu škody.

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušit rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 20. června 2011 o vypovězení pracovní smlouvy dočasného zaměstnance uzavřené se žalobkyní na dobu neurčitou;

pokud to bude nutné, zrušit výslovné rozhodnutí Evropského parlamentu o zamítnutí stížnosti;

rozhodnout, že žalobkyni má být znovu nabídnuto pracovní místo v Evropském parlamentu;

podpůrně a pokud Soud pro veřejnou službu rozhodne, že opětovné zaměstnaní žalobkyně v Evropském parlamentu není možné nebo že takové zaměstnání není v zájmu žalobkyně ani Evropského parlamentu, uložit Evropskému parlamentu náhradu majetkové újmy rovnající se částce 36 měsíčních platů nebo případně jakékoliv jiné částce vyhodnocené ex aequo et bono, jakož i náhradu nemajetkové újmy ve výši 15 000 eur;

v každém případě uložit Evropskému parlamentu, aby žalobkyni uhradil částku 15 000 eur z titulu nemajetkového újmy;

vyhradit žalobkyni všechna ostatní práva, nároky a právní prostředky, a zejména právo požadovat dodatečnou náhradu škody za újmu utrpěnou z důvodu chybného jednání Evropského parlamentu a právo předložit další důkazy a předvolat dotčené svědky;

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení, včetně nákladů za právní zastoupení vynaložených žalobkyní.