2021 m. kovo 5 d. Tribunal administratif (Liuksemburgas) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje A, B, C, teisiškai atstovaujamas savo tėvų / Ministre de l’Immigration et de l’Asile

(Byla C-153/21)

Proceso kalba: prancūzų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal administratif

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjai: A, B, C, teisiškai atstovaujamas savo tėvų

Atsakovas: Ministre de l’Immigration et de l’Asile

Prejudicinis klausimas

Ar [2013 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos] Direktyvos 2013/32/ES1 dėl tarptautinės apsaugos suteikimo ir panaikinimo bendros tvarkos 33 straipsnio 2 dalies a punktas, siejant jį su [2011 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos] Direktyvos 2011/95/ES2 dėl trečiųjų šalių piliečių ar asmenų be pilietybės priskyrimo prie tarptautinės apsaugos gavėjų, vienodo statuso pabėgėliams arba papildomą apsaugą galintiems gauti asmenims ir suteikiamos apsaugos pobūdžio reikalavimų 23 straipsniu ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 24 straipsniu, gali būti aiškinamas taip, kad pagal jį leidžiama pripažinti nepriimtinu tarptautinės apsaugos prašymą, kurį savo nepilnamečio vaiko vardu ir interesais jo tėvai pateikė kitoje valstybėje narėje (šioje byloje nagrinėjamu atveju – Liuksemburge) nei ta, kuri iš pradžių suteikė tarptautinę apsaugą tik šio vaiko tėvams, taip pat jo broliams ir seserims (šioje byloje nagrinėjamu atveju – Graikija), motyvuojant tuo, kad šalies, suteikusios jiems tarptautinę apsaugą, valdžios institucijos dar prieš jiems išvykstant ir prieš gimstant vaikui užtikrins, kad atvykus vaikui ir grįžus kitiems jo šeimos nariams šis vaikas galės gauti leidimo gyventi šalyje kortelę ir tas pačias lengvatas, kurios taikomos tarptautinės apsaugos gavėjams, nors jos neteigia, kad jam asmeniškai bus suteiktas tarptautinės apsaugos statusas?

____________

1 OL L 180, 2013, p. 60.

2 OL L 337, 2011, p. 9.