Жалба, подадена на 13 март 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-34/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: адв. A. Salerno)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението за недопускане на жалбоподателя до изпитите в рамките на конкурс EPSO/AD/207/11

Искания на жалбоподателя

да се отмени мълчаливото решение на конкурсната комисия по открит конкурс EPSO/AD/207/11 от 3 декември 2011 г., с което се отхвърля подаденото на 3 август 2011 г. от жалбоподателя искане за преразглеждане, насочено срещу предишното решение на конкурсната комисия да не покани жалбоподателя за участие във фазата на полагане на изпит в „Център за оценяване“, съобщено му с писмо на ЕСПП от 26 юли 2011 г.;

да се осъди Комисията да заплати на жалбоподателя 10 000 EUR като обезщетение за неимуществени вреди, причинени вследствие на обжалваното решение;

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.