Personaldomstolens (tredje avdelningen) dom av den 13 september 2011 - Nastvogel mot rådet

(Mål F-4/10)(1)

(Personalmål - Betygsättning - Betygsrapporter - Bedömningskommitténs yttrande - Degradering av de analytiska bedömningarna - Dialog mellan den betygsatta och betygsättaren - Samråd med olika överordnade - Den andra betygsättarens kännedom om den betygsattas arbete - Motivering - Beaktande av sjukskrivningsperioder)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Nastvogel (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É Marchal)

Svarande: Rådet (ombud: M. Vitsentzatos och K. Zieleśkiewicz)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av beslutet om upprättande av en betygsrapport för perioden mellan den 1 juli 2006 och den 31 december 2007.

Domslut

Betygsrapporten avseende Nastvogel för perioden mellan den 1 juli 2006 och den 31 december 2007 ogiltigförklaras.

Europeiska unionens råd förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 63, 13.3.2010, s. 54.