Žaloba podaná 22. septembra 2008 - Locchi/Komisia

(vec F-78/08)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Carlo Locchi (Besozzo, Taliansko) (v zastúpení: F. Parrat, advokát)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o vylúčení žalobcu zo zoznamu predbežne vybraných úradníkov na certifikačné konanie 2007, ako aj zrušenie rozhodnutia Komisie K(2007) 5694 z 20. novembra 2007 týkajúceho sa všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 45a služobného poriadku

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie o neuvedení žalobcu v konečnom zozname vybratých uchádzačov pre certifikačné konanie 2007 a teda aj rozhodnutie o neuvedení žalobcu v zozname predbežne vybratých uchádzačov s lepším hodnotením, ako aj v zozname uchádzačov vybraných na certifikačné konanie,

zrušiť rozhodnutie Komisie K(2007) 5694 z 20. novembra 2007 týkajúce sa všeobecných vykonávacích ustanovení k článku 45a služobného poriadku,

ak je to potrebné, zrušiť rozhodnutie, ktorým bola zamietnutá sťažnosť,

zaviazať Komisiu Európskych spoločenstiev na náhradu trov konania.

____________