Begäran om förhandsavgörande framställd av Conseil d'Etat (Belgien) den 29 april 2021 – Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoit de Maredsous ASBL, Pouvoir organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL mot Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique

(Mål C-277/21)

Rättegångsspråk: franska

Hänskjutande domstol

Conseil d'Etat

Parter i det nationella målet

Klagande: Secrétariat général de l’Enseignement catholique ASBL (SeGEC), Fédération des Établissements libres subventionnés indépendants ASBL (FELSI), Groupe scolaire Don Bosco à Woluwe-Saint-Lambert ASBL, École fondamentale libre de Chênée ASBL, Collège Saint-Guibert de Gembloux ASBL, Collège Saint-Benoit de Maredsous ASBL, Pouvoir organisateur des Centres PMS libres à Woluwe ASBL

Motpart: Institut des Comptes nationaux (ICN), Banque nationale de Belgique

Tolkningsfrågor

Ska punkt 20.309 h i bilaga A till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen1 tolkas så, att bestämmelser enligt vilka en behörig offentlig förvaltning inom verksamheten undervisning ska

godkänna läroplanen,

reglera såväl utbildningsstrukturen som de prioriterade och specifika uppdragen, anordna en kontroll av villkoren för att skriva in och stänga av elever, för beslut från möten mellan lärare, elev- och föräldrarepresentanter och för det finansiella bidraget, anordna sammanslagningar av skolinrättningar inom strukturerade nätverk och kräva att kursplaner och pedagogiska planer tas fram och att aktivitetsrapporter upprättas och inges,

anordna kontroll och inspektion som särskilt avser de undervisade delarna, utbildningsnivå och tillämpningen av språklagarna, med undantag för pedagogiska metoder, och

uppställa ett lägsta elevantal per klass, inriktningar, nivåer eller andra indelningar, såvida inte undantag har godkänts av ministern,

ska anses vara ”överdrivet strikta” i den mening som avses i denna bestämmelse, så att de i praktiken dikterar eller är bindande för den allmänna inriktningen hos enheterna inom den berörda verksamheten?

Ska punkt 20.15 i bilaga A till samma förordning tolkas så, att begreppet allmänna bestämmelser omfattar specifika bestämmelser som består av ”tjänsteföreskrifter” som är tillämpliga på personalen inom icke-vinstdrivande organisationer som är verksamma inom undervisningsområdet och som finansieras av en offentlig förvaltning?

____________

1 EUT L 174, 2013, s. 1.