Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 18ης Απριλίου 2016 – Hill κ.λπ. κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-29/12)1

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Ο πρόεδρος του πρώτου τμήματος αποφάσισε τη διαγραφή της υποθέσεως.

____________

1 EE C 133 της 5.5.2012, σ. 31.