Talan väckt den 3 februari 2009 - Moschonaki mot Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

(Mål F-10/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Chrysanthe Moschonaki (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten N. Lhoëst)

Svarande: Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail

Saken och beskrivning av tvisten

Talan dels om ogiltigförklaring av beslutet att inte godta det klagomål om mobbning som sökanden hade riktat mot chefen för personfrågor, dels om skadestånd från svaranden

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som chefen för Fondation fattade den 29 februari 2008 om att inte godta det klagomål om mobbning som sökanden hade riktat mot chefen för personfrågor,

ogiltigförklara det uttryckliga beslutet från Fondation av den 24 oktober 2008 om att inte godta det klagomål som sökanden hade ingett den 27 juni 2008 med stöd av artikel 90.2,

ålägga Fondation att till sökanden utge skadestånd som enligt en provisorisk uppskattning ska uppgå till 100 000 euro, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________