Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Curtea de Apel Timişoara (Rumunsko) 26. januára 2021 – T.A.C./ANI

(vec C-40/21)

Jazyk konania: rumunčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Curtea de Apel Timişoara

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: T.A.C.

Žalovaný: ANI

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa zásada primeranosti trestov zakotvená v článku 49 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že sa vzťahuje aj na iné skutky než tie, ktoré vnútroštátny zákon formálne vymedzuje ako trestné činy, ktoré však možno s ohľadom na kritériá vypracované judikatúrou Európskeho súdu pre ľudské práva, najmä kritérium prísnosti trestu, považovať za „obvinenie z trestného činu“ v zmysle článku 6 Európskeho dohovoru o ľudských právach, tak, ako v prípade konania vo veci samej, pokiaľ ide o hodnotenie konfliktu záujmov, ktoré môže viesť k uloženiu dodatočnej sankcie spočívajúcej v zákaze vykonávať volené verejné funkcie na obdobie troch rokov?

2.    V prípade kladnej odpovede na prvú otázku, má sa zásada primeranosti trestov zakotvená v článku 49 Charty základných práv Európskej únie vykladať v tom zmysle, že bráni vykonávaciemu ustanoveniu vnútroštátneho práva, na základe ktorého sa v prípade zistenia konfliktu záujmov osoby zastávajúcej volenú verejnú funkciu automaticky na základe zákona (ope legis) uplatňuje dodatočná sankcia spočívajúca v zákaze vykonávať volené verejné funkcie na vopred stanovené obdobie troch rokov, bez možnosti uložiť sankciu primeranú spáchanému porušeniu?

3.    Majú sa právo na prácu, ktoré sa zaručuje v článku 15 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie, ako aj právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces zaručené v článku 47 Charty vykladať v tom zmysle, že bránia vykonávaciemu ustanoveniu vnútroštátneho práva, na základe ktorého sa v prípade zistenia konfliktu záujmov osoby zastávajúcej volenú verejnú funkciu automaticky na základe zákona (ope legis) uplatňuje dodatočná sankcia spočívajúca v zákaze vykonávať volené verejné funkcie na vopred stanovené obdobie troch rokov, bez možnosti uložiť sankciu primeranú spáchanému porušeniu?

____________