Recurs introdus la 19 ianuarie 2022 de Comisia Europeană împotriva Hotărârii Tribunalului (Camera a șaptea extinsă) din 28 martie 2022 în cauza T-610/19, Deutsche Telekom AG/Comisia Europeană

(Cauza C-221/22 P)

Limba de procedură: germana

Părțile

Recurentă: Comisia Europeană (reprezentanți: D. Calleja Crespo, B. Martenczuk, N. Khan, P. Rossi, L. Wildpanner, agenți)

Cealaltă parte din procedură: Deutsche Telekom AG

Concluziile recurentei

Recurenta solicită Curții:

anularea Hotărârii Tribunalului pronunțate la 19 ianuarie 2022 în cauza T-610/19, în măsura în care admite acțiunea formulată de Deutsche Telekom AG;

pronunțarea asupra capetelor de cerere nesoluționate sau

în subsidiar, în măsura în care capetele de cerere nu au fost soluționate, trimiterea cauzei la tribunal spre rejudecare;

obligarea Deutsche Telekom AG la plata cheltuielilor de judecată efectuate în prezenta procedură și în procedura în fața Tribunalului.

Motivele și principalele argumente

Prezentul recurs, căruia Comisia Europeană îi acordă o importanță fundamentală pentru interpretarea și aplicarea articolului 266 TFUE, privește, în esență, obligația Comisiei de a plăti dobânzi la o amendă aplicată în temeiul dreptului concurenței în cazul în care aceasta trebuie rambursată. În urma unei decizii a Comisiei, Deutsche Telekom AG a plătit cu titlu provizoriu amenda care i-a fost aplicată în temeiul articolului 102 TFUE pentru abuz de poziție dominantă, și al cărui cuantum a fost redus ulterior de Tribunal1 . În prezent, Comisia contestă obligația care i-a fost impusă de Tribunal prin hotărârea atacată de a plăti, cu titlu de sancțiune, dobânzi moratorii în sensul Hotărârii Printeos2 pentru partea din amenda care trebuie rambursată.

Prin intermediul primului motiv, Comisia susține că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a statuat că, în cazul unei reduceri judiciare a amenzii în domeniul dreptului concurenței, Comisia are obligația absolută și necondiționată, în temeiul articolului 266 TFUE, de a plăti dobânzi moratorii cu titlu de sancțiune începând de la data plății provizorii a amenzii.

În special, Comisia invocă următoarele argumente:

Tribunalul a săvârșit o eroare atunci când a considerat că Comisia a încălcat articolul 266 TFUE prin faptul că nu a plătit dobânzi moratorii în cuantumul solicitat de Deutsche Telekom AG (primul aspect al primului motiv de recurs).

Hotărârea atacată este contrară jurisprudenței instanțelor Uniunii, anterioară Hotărârii Comisia/Printeos (al doilea aspect al primului motiv).

În plus, dreptul derivat al Uniunii reglementează dobânzile care trebuie plătite pentru executarea hotărârilor, iar Tribunalul ar fi trebuit să aplice acest drept derivat al Uniunii sau ar fi trebuit să declare nulitatea acestuia (al treilea aspect al primului motiv de recurs).

Condițiile unei acțiuni în despăgubire în temeiul articolului 340 TFUE nu sunt îndeplinite, astfel încât Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a acordat dobânzi moratorii cu titlu de despăgubiri (al patrulea aspect al primului motiv de recurs).

Efectul ex tunc al hotărârilor nu înseamnă că trebuie plătite dobânzi moratorii de la data plății provizorii a unei amenzi de către întreprinderea în cauză (al cincilea aspect al primului motiv de recurs).

Plata unor dobânzi moratorii în sensul hotărârii atacate este contrară efectului descurajator al amenzilor (al șaselea aspect al primului motiv de recurs).

Prin intermediul celui de al doilea motiv, Comisia susține, în ipoteza în care primul motiv va fi respins, că Tribunalul a săvârșit o eroare de drept atunci când a considerat că rata dobânzii care trebuia plătită de Comisie era, prin analogie cu articolul 83 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/20121 , egală cu rata Băncii Centrale Europene pentru principalele sale operațiuni de refinanțare, majorată cu trei puncte procentuale și jumătate.

____________

1 Hotărârea din 13 decembrie 2018, Deutsche Telekom/Comisia (T-827/14, EU:T:2018:930).

1 Hotărârea din 20 ianuarie 2021, Comisia/Printeos (C-301/19 P, EU:C:2021:39).

1 Regulamentul delegat al Comisiei din 29 octombrie 2012 privind normele de aplicare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii (JO 2012, L 362, p. 1).