Prasība, kas celta 2021. gada 20. septembrī – Kubara/EUIPO (“good calories”)

(Lieta T-602/21)

Tiesvedības valoda – poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Kubara sp. z o.o. (Čenstohova, Polija) (pārstāvis: A. Suskiewicz, radca prawny)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Informācija par procesu EUIPO

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “good calories” reģistrācijas pieteikums – reģistrācijas pieteikums Nr. 18 193 512

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas pirmās padomes 2021. gada 14. jūlija lēmums lietā R 2167/2020-1

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

–    atcelt apstrīdēto lēmumu;

–    piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Izvirzītie pamati:

–    Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 7. panta 1. punkta b) un c) apakšpunkta pārkāpums;

tiesiskās paļāvības aizsardzības principa un tiesiskās drošības principa pārkāpums, ņemot vērā, ka EUIPO ir reģistrējis apzīmējumus “Fit calories” un “GREEN CALORIES” kā Kopienas preču zīmes;

EUIPO Apelācijas pirmā padome neesot veikusi pilnīgu analīzi par to preču un pakalpojumu sarakstu, attiecībā uz kuriem tika atteikta strīdus preču zīmes reģistrācija.

____________