Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 14ης Μαρτίου 2019 – Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Τσεχικής Δημοκρατίας

(Υπόθεση C-399/17)1

[Παράβαση κράτους μέλους – Κανονισμός (ΕΚ) 1013/2006 –Μεταφορά αποβλήτων – Άρνηση της Τσεχικής Δημοκρατίας να εξασφαλίσει την κατόπιν επιστροφής παραλαβή του μείγματος TPS-NOLO (Geobal) το οποίο μεταφέρθηκε από το κράτος μέλος αυτό στην Πολωνία –Ύπαρξη αποβλήτου – Βάρος αποδείξεως – Απόδειξη]

Γλώσσα διαδικασίας: η τσεχική

Διάδικοι

Προσφεύγουσα: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: P. Němečková, E. Sanfrutos Cano και L. Haasbeek,)

Καθής: Τσεχική Δημοκρατία (εκπρόσωποι: M. Smolek, J. Vláčil, T. Müller και L. Dvořáková)

Διατακτικό

Το Δικαστήριο αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή.

Καταδικάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστικά έξοδα.

____________

1 ΕΕ C 293 της 4.9.2017.