Προσφυγή της 4ης Νοεμβρίου 2008 - Marli Bertolete κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(Υπόθεση F-92/08)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες: Marli Bertolete (Woluwé-Saint-Lambert, Βέλγιο) και λοιποί (Εκπρόσωπος: L. Vogel, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Ακύρωση της αποφάσεως περί νέου υπολογισμού των αμοιβών των προσφευγόντων σε εκτέλεση των αποφάσεων του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της 5ης Ιουλίου 2007 στις υποθέσεις F-24/06, F-25/06 και F-26/06.

Αιτήματα των προσφευγόντων

Οι προσφεύγοντες ζητούν από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την απόφαση της ΑΑΣΣ [Αρμόδιας Αρχής για τη Σύναψη Συμβάσεων πρόσληψης], της 18ης Ιουλίου 2008, με την οποία απορρίφθηκαν οι ενστάσεις των προσφευγόντων, πρώτον, κατά αποφάσεως της 23ης Ιανουαρίου 2008 περί νέου υπολογισμού των αμοιβών των προσφευγόντων, σε εκτέλεση τριών αποφάσεων του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης επί των από 5 Ιουλίου 2007 προσφυγών τους, δεύτερον, κατά πλειόνων διορθωτικών που επακολούθησαν και, τρίτον κατά των φύλλων μισθοδοσίας των προσφευγόντων, κατ' εφαρμογή της εν λόγω αποφάσεως της 23ης Ιανουαρίου 2008, για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο του 2008,

κατά το μέτρο που είναι αναγκαίο, να ακυρώσει επίσης τις εν λόγω αποφάσεις κατά των οποίων ασκήθηκαν οι ενστάσεις των προσφευγόντων,

να καταδικάσει την καθής στα δικαστικά έξοδα.

____________