EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

(kolmas koda)

2. juuli 2014

Kohtuasi F‑62/12

Gian Andrea Bandieri

versus

Euroopa Lennundusohutusamet (EASA)

Avalik teenistus – Menetlusküsimused – Vastuvõetamatuse vastuväide – Teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutusele antud volituste delegeerimine – Volitanud asutuse vastu esitatud hagi – Vaidlustatud akt, mille vastuvõtmist ei saa ette heita kostjale – Ilmselge vastuvõetamatus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel esitatud hagi, millega M. Bandieri palub põhiliselt tühistada 14. novembri 2011. aasta ettepanek, millega Euroopa Komisjon määras tema taotlusel kindlaks staažilisa aastate arvu liidu pensioniskeemis, mis tulenes nende pensioniõiguste ülekandmisest, mille ta omandas Itaalia pensioniskeemis.

Otsus:      Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Jätta G. A. Bandieri kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja Euroopa Lennundusohutusameti kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnike hagid – Kostja pädevus – Euroopa Lennundusohutusamet – Teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutusele antud volituste delegeerimine – Volitanud asutuse vastu esitatud hagi – Vastuvõetamatus

(Personalieeskirjad, artikkel 91a)

Mis tahes kaebused valdkondade kohta, mille suhtes on kohaldatud personalieeskirjade artikli 2 lõiget 2, esitatakse selle institutsiooni kohta, kelle haldusalasse ametisse nimetav volitatud asutus või ametiisik kuulub.

Kuna Euroopa Lennundusohutusameti (EASA) volitatud ametisse nimetav astus või teenistuslepingute sõlmimise pädevusega asutus EASA töötajate pensioniõiguste ülekandmise valdkonnas on individuaalsete maksete haldamise ja maksmise amet (PMO), siis on hagi, mis on esitatud EASA vastu seoses otsusega, mille võttis kõnealuses valdkonnas vastu PMO, ilmselgelt vastuvõetamatu.

(vt punktid 19–21 ja 25)

Viide:

Avaliku Teenistuse Kohus: kohtuotsus Hall vs. komisjon ja CEPOL, F‑22/12, EU:F:2013:202, punkt 25.