Personalerettens kendelse (Første Afdeling) af 3. maj 2016 – Kovács mod Kommissionen

(Sag F-136/11) 1

(Personalesag – tjenestemænd – pensioner – artikel 11, stk. 2, i bilag VIII til vedtægten – pensionsrettigheder erhvervet inden tiltrædelsen af tjenesten ved Unionen i henhold til en national pensionsordning – overførsel til Unionens pensionsordning – ansættelsesmyndighedens forslag om godskrivning af pensionsgivende tjenesteår, som blev accepteret af den pågældende – tilbagetrækning af ansættelsesmyndighedens oprindelige forslag – nyt forslag om godskrivning baseret på nye almindelige gennemførelsesbestemmelser – formalitetsindsigelse – begrebet bebyrdende retsakt – procesreglementets artikel 83)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Zsuzsanna Kovács (Luxembourg, Luxembourg) (først ved advokaterne D. de Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal, S. Orlandi og J.-N. Louis, derefter ved advokaterne D. de Abreu Caldas, S. Orlandi og J.-N. Louis og endelig ved advokat J.-N. Louis)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (først ved D. Martin og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede, derefter ved J. Currall og G. Gattinara, som befuldmægtigede, dernæst ved G. Gattinara, som befuldmægtiget, og endelig ved G. Gattinara og F. Simonetti, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af den afgørelse, som fastsætter godskrivelsen i Fællesskabets pensionsordning af de pensionsrettigheder, som sagsøgeren har erhvervet forud for tiltrædelsen af tjenesten.

Konklusion

Sagen afvises.

Zsuzsanna Kovács bærer sine egne omkostninger og betaler de af Kommissionen afholdte omkostninger.

____________

1     EUT C 65 af 3.3.2012, s. 24.